۱- جمع حقوق مشمول کسور بازنشستگی آخرین حکم سال ۸۷ خود را بدست می آوریم .

مثال ۵۳۳۲۷۷۴

 جمع کل حقوق سال ۸۷ این فرد نیز عدد روبرو می باشد۰

مثال ۵۶۰۱۲۹۴

----------------------------------------------------------------------------

۲- سپس جمع امتیاز آخرین حکم صادره با تاریخ اجرای ۱/۱/۸۸ را ( حق شغل- حق شاغل -مدیریت -ایثارگری) را در عدد ۵۰۰  ضرب می نماییم.مثال    ۴۶۸۶۵۰۰= ۵۰۰ * ۹۳۷۳

جمع کل حقوق سال ۸۸ این فرد نیز ۶۵۳۸۵۹۴ می باشد

-----------------------------------------------------------------------------

۳-  عدد بدست آمده ردیف ۱ را از عددبدست آمده ردیف ۲ کسر می نماییم . عدد بدست آمده مبلغ تفاوت تطبیق می باشد.                ۶۴۶۲۷۴=۴۶۸۶۵۰۰-۵۳۳۲۷۷  مبلغ ۶۴۶۲۷۴ بعنوان تفاوت تطبیق مرحله اول در حکم کارگزینی ثبت می گردد.

۴- حالا جمع امتیاز ردیف ۲ را در عدد ۶۰۰ ضرب نموده وبا مبلغ تفاوت تطبیق مرحله اول جمع می نماییم.

۶۲۷۰۰۷۴= ۶۴۶۲۷۴+۵۶۲۳۸۰۰= ۶۰۰* ۹۳۷۳  

۵- عدد مشمول کسور سال ۸۷ را نیز با افزایش ۱۵٪ محاسبه می نماییم.

۶۱۳۲۶۹۰= ۱۱۵٪ * ۵۳۳۲۷۷۴  

۶- چنانچه مبلغ بدست آمده ردیف چهارم از مبلغ ردیف پنجم کمتر باشد یعنی افزایش حقوق ۸۸ کمتر از ۱۵٪ حقوق ۸۷ باشد تا سقف ۱۵٪ بعنوان تفاوت تطبیق مرحله دوم در حکم اضافه می گردد.

در مثال فوق چون مبلغ ردیف چهارم از ردیف پنجم بیشتر است لذا تفاوت تطبیق مرحله دوم به این فرد تعلق نمی گیرد.( افزایش نامبرده بیش از ۱۵٪ می باشد.)    ۶۱۳۲۶۹۰<۶۲۷۰۰۷۴

۷- برای محاسبه تفاوت تطبیق مرحله سوم نیز لازم است جمع کل حکم سال ۸۸ را از جمع کل حکم سال ۸۷ کسر نماییم . در این صورت چنانچه افزایش حکم ۸۸ برای مردان متاهل کمتر از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و برای مردان مجرد و خانم ها کمتر از ۶۰۰۰۰۰ ریال باشد مبلغ مابه التفاوت بعنوان تفاوت تطبیق مرحله سوم به حکم فرد افزوده می گردد.

۹۳۷۳۰۰= ۵۶۰۱۲۹۴-۶۵۳۸۵۹۴

۶۰۰۰۰۰< ۹۳۷۳۰۰

در مثال فوق چون فرد خانم می باشد و مبلغ افزایش یافته بیشتر از ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد لذا تفاوت تطبیق مرحله سوم برای نامبرده تعلق نمی گیرد.

به امید موفقیت  

+ نوشته شده توسط رجبعلی مظفری در یکشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 10:22 |